ถวายเทียนพรรษา ปี 2563

นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ นายกอบต.ดอยงาม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการสืบสานประเพณีสำคัญทางศาสนา จึงได้สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ปี 2563 เพื่อร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษาและวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยถวายเทียนพรรษาจำนวน 13 วัด