การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ปี 2563

ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่ง ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ) ที่มารับบริการ มาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ซึ่งได้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ในแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้เสียภายนอก ( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ขอขอบพระคุณที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้ให้ความร่วมมือที่ดีเสมอมาครับ