การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม