โครงการอบรมศาสนพิธี 3 วัย

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามได้จัดโครงการอบรมศาสนพิธี 3 วัย ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาสตรี และกลุ่มเด็กและเยาวชน รวม 90 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอยงาม วัดจำคาวตอง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ ไชยา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนี้นอกจากจะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรแล้ว ยังมีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในงานพิธีต่างๆ อีกด้วย