การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ นายก อบต.ดอยงาม ได้จัดประชุมพร้อมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ตาม ความใน พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2553และแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนเข้ารร่วมในการประชุมยกร่างในครั้งนี้