พ่นหมอกควันพื้นที่หมู่ 7 เพื่อยับยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก

อบต.ดอยงาม ส่งเจ้าหน้าที่เข้าพ่นหมอกควันพื้นที่หมู่ 7 บ้านสันช้างตาย โดยมี อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หมู่ที่ 7 และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ดอยงาม เข้าร่วมพ่นหมอกควันในครั้งนี้ เพื่อยับยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก