ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซล์ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ

วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 64 ที่ผ่านมา นายพชกร หอมนาน นายช่างโยธา นำพนักงานจ้าง ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซล์ เพื่อใช้ในการสูบน้ำใส่แปลงนาข้าวของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากกังหันน้ำจำนวน 9 แผง เป็นการประหยัดรายจ่ายในการซื้อน้ำมันสำหรับสูบน้ำใส่นาข้าวเป็นอย่างดี..