อบรม อปพร.

นายสุพิศ สมยาราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรม โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธาณภัยฯ ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆ...