โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับบุคลากรท้องถิ่นและภาคประชาชน ประจำปี 2566 เพื่อให้ความรู้แก่ ผู้นำฝ่ายปกครอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชน เกี่ยวกับกฎหมายที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน ในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ขอขอบคุณท่านเตือนใจ พีระบรรณ์ รองอัยการจังหวัด และท่านพนิตสิริ สุภัควีฐิติวัฒน์ นิติกรชำนาญการ วิทยากร จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ที่ได้สละเวลามาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ในวันนี้ค่ะ