นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

นาย สุพิศ สมยาราช โทร. 081-022-5333

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ว่าที่ร้อยตรี คมสัน สุทธะชัย โทร 080-852-7898

ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รูปภาพกิจกรรม
นายสุพิศ สมยาราช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EH) การจัดการคุณภาพน้ำประปา..

ประเมิน EHA

17/05/2565
วัน พฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565  ภายใต้การอำนวยการของ
นายวุฒิกร  คำมา นายอำเภอพาน 
      โดยการนำของ กำนันสำอางค์  ธรรมโก  กำนันตำบลดอยงาม  ร่วมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรฯ แพทย์ฯ ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน หัวหน้าตู้ยาม ได้ตั้งด่านจุดตรวจ/จุดสกัดในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่  ปัญหาวัยรุ่นมั่วสุม การแข่งรถ และป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรม

ด่านชุมชนยาเสพติด

13/05/2565
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565
นายสำอางค์ ธรรมโก กำนันตำบลดอยงาม
นายสุพิศ สมยาราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ได้เข้าร่วมประชุมท้องที่ - ท้องถิ่นตำบลดอยงาม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ เพื่อนำมาสู่การแก้ไข พัฒนาตำบลดอยงาม ต่อไป......

ประชุมท้องที่ ท้องถิ่น

13/05/2565
กระดานถามตอบ ตั้งกระทู้
ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ แนบไฟล์ วันที่ตั้งกระทู้
1 สอบถามการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 671 1 07/04/2564