นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

นาย สุพิศ สมยาราช โทร. 081-022-5333

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ว่าที่ร้อยตรี คมสัน สุทธะชัย โทร 080-852-7898

ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 3 มกราคม 2566 ในการประชุมพนักงาน องค์การบริหารส่วนดอยงาม นำโดย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย No GIFT POLICY ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (BIG ROCK) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์  ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)” นั้น 
 ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึ่งปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม  จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบ  สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป

ประชุมถ่ายทอดนโยบายตามประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

04/01/2566
วันที่ 9 ธันวาคม 2565
    เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม โดยท่านสุพิศ สมยาราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม คณะผู้บริหาร และ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม  จึงขอมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการแสดงออกสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต จุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และขอเชิญชวนให้ประชาชนตำบลดอยงาม ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ 
# ดอยงามร่วมต่อต้านการทุจริต

วันต่อต้านคอรัปชันสากล 9 ธันวา

09/12/2565
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ร่วมกับ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม  ได้ดำเนินการจัดประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ตระหนัก มุ่งมั่นและมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทน ต่อการทุจริต นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดคำขวัญ ได้ดำเนินการพิจารณาคำขวัญที่ส่งเข้าประกวด  เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)     วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “เยาวชนไทยโตไปไม่โกงและไม่ทนต่อการทุจริต” ดังนี้

การจัดประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2565

08/12/2565
กระดานถามตอบ ตั้งกระทู้
ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ แนบไฟล์ วันที่ตั้งกระทู้
1 สอบถามการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 936 1 07/04/2564